Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP academy.iloveeco.be

 

In deze algemene voorwaarden staan de woorden “wij” en “ons” voor de Verkoper, en “u” voor u als klant. Bepaalde termen in deze algemene voorwaarden die beginnen met een hoofdletter zijn gedefinieerde termen. Voor uw gemak zijn deze gedefinieerde termen opgenomen in een lijst aan het eind van deze algemene voorwaarden.

 

Deze algemene voorwaarden vormen samen met uw Orderbevestiging de Overeenkomst tot het leveren van Producten. Op deze Overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing. Van de Overeenkomst kan slechts worden afgeweken indien wij hiermee schriftelijk of per e-mail instemmen.

 

ARTIKEL 1 – PRIJZEN
1.1. De prijzen van de Producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten.
1.2. Alle bestellingen, ongeacht hun aard, zijn te betalen in euro.
1.3. Kortingen zijn niet cumuleerbaar en zijn niet van toepassing op de aankoop van tegoedbonnen.
1.4. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik van de Orderbevestiging.
1.5. De Producten blijven eigendom van de Verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

 

 

ARTIKEL 2 – BETALING
Voor de bestelling van Producten via academy.iloveeco.be zijn er volgende betaalmogelijkheden:

  • Online betaling met bancontact, creditcard, PayPal of iDeal (via Mollie.com)

 

ARTIKEL 3 – PERSOONLIJKE GEGEVENS
3.1. Uw persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en bewaard in uw persoonlijke rekening om ons toe te laten de transactie correct uit te voeren. Eenmaal deze gegevens zijn opgeslagen, zullen uw latere transacties sneller verlopen.
3.2. Uiteraard leven wij de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens.
Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelt, de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze verzameld moeten worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en heeft het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen. Gelieve ons hieromtrent te raadplegen.
3.3 Wij verbinden ons ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

 

ARTIKEL 4 – GOEDKEURING
U verklaart de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en te hebben goedgekeurd vóór u uw bestelling plaatst. Het plaatsen van uw bestelling houdt dus de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden in.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van en met de Verkoper zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
Behoudens ander bewijs vormen de door de ons geregistreerde gegevens het bewijs van het geheel van de transacties uitgevoerd door de Verkoper en zijn klanten.

 

ARTIKEL 5 – BEVESTIGING VAN DE BESTELLING
Uw bestelling is pas definitief en verbindt ons pas bij ontvangst van de Orderbevestiging die bevestigt dat de bestelling is gevalideerd. Wij vragen u dan ook deze Orderbevestiging na te kijken.
De Orderbevestiging vermeldt de namen van de bestelde artikelen.

ARTIKEL 6 – LEVERING
6.1. Het betalingsbewijs en de producten worden opgestuurd naar of geleverd op het verzendadres dat u opgeeft bij het bestellen (thuisadres of ander adres).
6.2. De op de website aangegeven verzendtermijnen (dus niet de leveringstermijnen) gelden slechts als indicatie en niet als bindend. Wij stellen alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan de overeenkomst als ontbonden beschouwd worden. In dat geval zullen wij de eventueel ontvangen betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.
6.3. De verzendingskosten vallen integraal te uwen laste, en zullen worden vermeld op de Orderbevestiging.
6.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden van door u bestelde Producten. Wij verpakken de Producten op een dusdanige manier dat het risico op beschadigingen zo klein mogelijk is.

 

ARTIKEL 7 – VERZAKINGSRECHT
7.1. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 6 april 2010, laat de Consument toe om binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het Product ons te informeren dat u van de verkoop afziet.
7.2. Wanneer u als Consument wil afzien van de verkoop kan u dat doen binnen de 14 werkdagen die volgen op de levering van de bestelling. De Producten moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar de Verkoper. Onvolledige, beschadigde, door u gebruikte of bevuilde Producten worden niet teruggenomen.
7.3. Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zullen wij de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering.

 

ARTIKEL 8 – GEBREKEN
Wij spannen ons hard in om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij dit zo snel mogelijk trachten recht te zetten. We kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit het gebruik van de informatie op academy.iloveeco.be. Mocht u onjuistheden vaststellen op academy.iloveeco.be verzoeken wij u de Verkoper te contacteren.

De kleuren op de foto’s kunnen licht afwijken van het origineel Product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de Producten. In dergelijke gevallen dient u zich tot de fabrikant van het desbetreffende Product te wenden. Adressen en andere gegevens kunnen bekomen worden via de Verkoper.

 

ARTIKEL 9 – OVERMACHT
Wij zullen onze uiterste best doen om onze verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of verzuim indien die het gevolg zijn van omstandigheden die ons niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel mogelijk nakomen.

 

ARTIKEL 10 – TOEPASBAAR RECHT
De verkoop waarop deze Overeenkomst betrekking heeft, is onderworpen aan het Belgisch recht. De Antwerpse rechtbanken zijn uitsluitend en exclusief bevoegd.

 

ARTIKEL 11 – DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden betekent:

“Overeenkomst”: deze algemene voorwaarden samen met uw Orderbevestiging;
“Consument”: de koper van Producten die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf;
“Factuur”: de factuur die wij u hebben toegestuurd en waarop de prijs van de Producten vermeld staat;
“Bestelling”: de bestelling die door u is geplaatst in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;
“Orderbevestiging”: de door ons gestuurde orderbevestiging waarmee u uw Bestelling aanvaardt;
“Product”: elk product dat is opgenomen op academy.iloveeco.be en waarvan wij zijn overeengekomen dat wij dit aan u zullen leveren onder deze algemene voorwaarden;
“Verkoper”: I Love Eco vzw, André Dumontlaan 36, 3665 As BTW-nummer: BE0760 931 049

Close
Powered by Engelen-IT BV
Close